Disclaimer

Door deze website verder te gebruiken, aanvaardt u de algemene voorwaarden voor gebruik van de website van Broer B.V. zoals hieronder zijn vermeld en verklaart u dat u Broer B.V., of aan haar gelieerde ondernemingen, niet aansprakelijk zult stellen voor eventuele gevolgen naar aanleiding van de informatie, aanbevelingen en/of adviezen die in deze website zijn opgenomen.

Algemene voorwaarden voor gebruik van de website van Broer B.V..
 1. Deze website van Broer B.V. is met grote zorg samengesteld. Niettemin geeft Broer B.V. geen enkele garantie, expliciet of impliciet, dat de informatie - waaronder mede maar niet uitsluitend rasbeschrijvingen en teelttechnische adviezen worden verstaan - die in deze website is opgenomen of waarnaar wordt gerefereerd volledig en juist is en geschikt is voor het doel dat de gebruiker van deze website aan de informatie geeft. Derhalve sluit Broer B.V. elke aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, inclusief gevolgschade en gederfde winst, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Broer B.V. Evenmin is Broer B.V. aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet kunnen gebruiken van deze website.
   
 2. Het is Broer B.V. te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan, waaronder deze algemene voorwaarden voor gebruik van de Broer ium B.V. website, te wijzigen. Broer B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Het is niemand anders dan Broer B.V. toegestaan wijzigingen aan te brengen in deze website.
   
 3. Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Aangezien Broer B.V. geen toezicht heeft op de inhoud van andere websites draagt Broer B.V. geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van informatie die al dan niet direct afkomstig is van een andere website dan die van Broer B.V.
   
 4. Deze website kan verwijzingen bevatten naar rassen die in een specifiek land niet verkrijgbaar zijn. Een dergelijke verwijzing impliceert dan ook in geen enkel geval dat Broer  B.V. dat ras in dat land in het verkeer brengt of de intentie heeft dat ras in dat land in het verkeer te brengen.
   
 5. Broer B.V. kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor schade, inclusief gevolgschade aan computer hard- en software welke direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website.
   
 6. Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan Broer B.V. tot verkoop en levering door Broer um B.V. van zaden en op alle overeenkomsten ter zake daarvan, zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Broer B.V. van toepassing, als op 1 november 1998 gedeponeerd ter kantore van de Kamer van Koophandel te Alkmaar. De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
   
 7. Alle informatie en afbeeldingen op deze website vallen onder het auteursrecht van Broer B.V. tenzij anders vermeld. Niets van wat voorkomt op deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Broer B.V.
   
 8. Op deze algemene voorwaarden voor het gebruik van de website van Broer B.V .